• head_banner_01

Завсрын бүтээгдэхүүн

  • Будагч бодис/пигмент Хэрэглээ/Завсрын байдлаар ангилна

    Будагч бодис/пигмент Хэрэглээ/Завсрын байдлаар ангилна

    Бүтээгдэхүүний нэр Химийн бүтэц CAS дугаар Бромамин хүчил 116-81-4 6-дисульфон хүчил 90-20-0 Ж хүчил 1987-2-5 2-Аминонафталин-1-сульфоны хүчил 81-16-3 2-Амин-1,5 -нафталендисульфоны хүчил 117-62-4 7-Анилино-4-гидрокси-2-нафталенсульфоны хүчил 119-40-4 Ж хүчил мочевин 134-47-4 Бета нафтол 135-19-3 Di J хүчил 1987-3-66- Амино-4-гидрокси-2-нафталенсульфон хүчил 90-51-7 2,5-диметил-1,4-фени...
  • Пестицид Хэрэглээ/Дунд зэрэглэлээр ангилна

    Пестицид Хэрэглээ/Дунд зэрэглэлээр ангилна

    Бүтээгдэхүүний нэр Химийн бүтэц CAS No. 2-Бутил-1,2-бензисотиазолин-3-он 4299-7-4 4-Гидроксибензилийн спирт 623-05-2 2,2-Диметилбутирил хлорид 5856-77-9 N,N-Dimylcyylcymetmine 98-94-2 N,N-Диметилбензиламин 103-83-3 Пентаметилдиэтилентриамин 3030-47-5 1,3,5-Трис[3-(диметиламино)пропил]гексагидро-1,3,5-триазин 15875-135 Бис(2-диметиламиноэтил) эфир 3033-62-3 3,5-Диметилпиперидин 35794-11-7 N,N,N...